ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.highwaypolice.org : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจทางหลวง ยินดีให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อตำรวจทางหลวง โทร . 1193
 
                                                                                                                                                                                                               
 
     
   
 
พ.ต.อ.อุดม  เศาระบุตร
 
 
๑๘ ตุลาคม ..๒๕๐๓
ถึง ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์  จำรัสโรมรัน
 
 
๑๗ พฤษภาคม ..๒๕๐๖
ถึง ตุลาคม ..๒๕๑๑
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ชวน  เปี่ยมสมบูรณ์
 
 
ตุลาคม ..๒๕๑๑
ถึง ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.บันเทิง  กัมปนาทแสนยากร
 
 
๒๐ สิงหาคม ..๒๕๑๔
ถึง ๒๐ เมษายน ..๒๕๑๘
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.สำเริง  ร่วมสมัคร
 
 
๒๑ เมษายน ..๒๕๑๘
ถึง ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ชวลิต สุคนธวิท
 
 
๒๙ กันยายน ..๒๕๑๙
ถึง ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ถนอม  พรหมศิริ
 
 
พฤศจิกายน ..๒๕๑๙
ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ยุทธชัย ไวยวุฒิ
 
 
  ธันวาคม ..๒๕๑๙
ถึง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ชวลิต สุคนธวิท
 
 
ตุลาคม ..๒๕๒๒
ถึง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ประทิน สันติประภพ
 
 
๑๑ มีนาคม ..๒๕๒๔
ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.เริง คุปตะวาทิน
 
 
ตุลาคม ..๒๕๒๖
ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ธงชัย ไชยรักษ์
 
 
  ตุลาคม ..๒๕๒๙
ถึง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๑
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.สมชาย  มิลินทางกูร
 
 
ตุลาคม ..๒๕๓๑
ถึง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๓
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.อนุชา  ทับสุวรรณ
 
 
๑๐ ตุลาคม ..๒๕๓๓
ถึง  ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๔
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.สมพร ลีละยูวะ
 
 
๓๐ กันยายน ..๒๕๓๔
ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ชาญ สุวรรณภาพ
 
 
ตุลาคม ..๒๕๓๖
ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.วราสิทธิ์  พรเลิศ
 
 
ตุลาคม ..๒๕๓๗
ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.บรรจง  สุขศิริ
 
 
ตุลาคม ..๒๕๓๙
ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.อดิศร จินตนพัฒน์
 
 
กุมภาพันธ์ ..๒๕๔๐
ถึง  มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.อดิศร นนทรีย์
 
 
  มกราคม ..๒๕๔๑
ถึง ๓๐ กันยายน ..๒๕๔๑
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.สุขุม เทียมกลิ่น
 
 
ตุลาคม ..๒๕๔๑
ถึง  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์
 
 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔
ถึง ๓๐ กันยายน ..๒๕๔๔
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.สมคิด บุญถนอม
 
 
ตุลาคม ..๒๕๔๔
ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.อังกูร อาทรไผท
 
 
๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕
ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.สุชาติ  เหมือนแก้ว
 
 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
 
     
 
     
 
 
 
พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี
 
 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา
 
 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
 
 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.ณพรรษ เย็นสุดใจ
 
 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.พศิน นกสกุล
 
 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
 
     
 
     
   
 
พ.ต.อ.สมยศ พรหมนิ่ม
 
 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา
 
 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.พงษ์สิทธิ์ แสงเพชร
 
 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
 
     
 
     
   
 
พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ
 
 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ถึง ปัจจุบัน